საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარის გამოქვეყნება 2024 წლის თებერვალში

2024 წლის თებერვლის თვეში მნიშვნელოვანი ცვლილებები და დამატებები შევიდა საქართველოს საკანონმდებლო აქტებში, მათ შორის, უნდა აღინიშნოს, ცვლილებები საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის  №77/04 ბრძანებაში;  საქართველოს ფინანსთა მინისრის  №996 ბრძანებაში; საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის №06/ნ ბრძანებაში.

 შპს ,,ლეგალ ქონსალთინგ ცენტრის“ საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარი წარმოადგენს 2024 წლის თებერვლის თვეში ზემოხსენებულ საკანონმდებლო აქტებში შესული ცვლილებების ძირითად შინაარსს.