საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარის გამოქვეყნება 2022 წლის მარტში

2022 წლის მარტის თვეში მნიშვნელოვანი ცვლილებები და დამატებები შევიდა საქართველოს საკანონმდებლო აქტებში, მათ შორის, უნდა აღინიშნოს, ცვლილებები პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის №01 ბრძანებაში, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №100/ნ  ბრძანებაში,  საქართველოს მთავრობის  №368 დადგენილებაში.

 შპს ,,ლეგალ ქონსალთინგ ცენტრის“ საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარი წარმოადგენს 2022 წლის მარტის თვეში ზემოხსენებულ საკანონმდებლო აქტებში შესული ცვლილებების ძირითად შინაარსს.