საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარის გამოქვეყნება 2022 წლის მაისში

2022 წლის მაისის თვეში მნიშვნელოვანი ცვლილებები და დამატებები შევიდა საქართველოს საკანონმდებლო აქტებში, მათ შორის, უნდა აღინიშნოს, ცვლილებები საქართველოს კანონში „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“, საქართველოს იუსტიციის მინისტრის №18 ბრძანებაში,  საქართველოს ფინანსთა მინისტრის  №257 ბრძანებაში,  საქართველოს მთავრობის №507 დადგენილებაში.  

შპს ,,ლეგალ ქონსალთინგ ცენტრის“ საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარი წარმოადგენს 2022 წლის მაისის თვეში ზემოხსენებულ საკანონმდებლო აქტებში შესული ცვლილებების ძირითად შინაარსს.