საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარის გამოქვეყნება 2022 წლის აპრილში

2022 წლის აპრილის თვეში მნიშვნელოვანი ცვლილებები და დამატებები შევიდა საქართველოს საკანონმდებლო აქტებში, მათ შორის, უნდა აღინიშნოს, ცვლილებები საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში, „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში, საქართველოს მთავრობის №520 დადგენილებაში.

შპს ,,ლეგალ ქონსალთინგ ცენტრის“ საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარი წარმოადგენს 2022 წლის აპრილის თვეში ზემოხსენებულ საკანონმდებლო აქტებში შესული ცვლილებების ძირითად შინაარსს.