საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარის გამოქვეყნება 2022 წლის აგვისტოში

2022 წლის აგვისტოს თვეში მნიშვნელოვანი ცვლილებები და დამატებები შევიდა საქართველოს საკანონმდებლო აქტებში, მათ შორის, უნდა აღინიშნოს, ცვლილებები ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის №ნ-6 ბრძანებაში, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსის №09,  ბრძანებაში, საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის №48/04 ბრძანებაში.

 შპს ,,ლეგალ ქონსალთინგ ცენტრის“ საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარი წარმოადგენს 2022 წლის აგვისტოს თვეში ზემოხსენებულ საკანონმდებლო აქტებში შესული ცვლილებების ძირითად შინაარსს.