საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარის გამოქვეყნება 2021 წლის სექტემბერში

2021 წლის სექტემბრის თვეში მნიშვნელოვანი ცვლილებები და დამატებები შევიდა საქართველოს საკანონმდებლო აქტებში, მათ შორის, უნდა აღინიშნოს, ცვლილებები საქართველოს ბრძანებაში საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №996, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანება №06/ნ-ში, საქართველოს მთავრობის დადგენილება №450-ში, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში, საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის – „საქპატენტის“ თავმჯდომარის ბრძანება №05-ში.

შპს ,,ლეგალ ქონსალთინგ ცენტრის“ საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარი წარმოადგენს 2021 წლის სექტემბრის თვეში ზემოხსენებულ საკანონმდებლო აქტებში შესული ცვლილებების ძირითად შინაარსს.