საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარის გამოქვეყნება 2021 წლის ოქტომბერში

2021 წლის ოქტომბრის თვეში მნიშვნელოვანი ცვლილებები და დამატებები შევიდა საქართველოს საკანონმდებლო აქტებში, მათ შორის, უნდა აღინიშნოს, ცვლილებები საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება №24/04-ში, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №257-ში, საქართველოს მთავრობის დადგენილება №98-ში.

  შპს ,,ლეგალ ქონსალთინგ ცენტრის“ საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარი წარმოადგენს 2021 წლის ოქტომბრის თვეში ზემოხსენებულ საკანონმდებლო აქტებში შესული ცვლილებების ძირითად შინაარსს.