საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარის გამოქვეყნება 2021 წლის ნოემბერში

2021 წლის ნოემბრის თვეში მნიშვნელოვანი ცვლილებები და დამატებები შევიდა საქართველოს საკანონმდებლო აქტებში, მათ შორის, უნდა აღინიშნოს, ცვლილებები საქართველოს  იუსტიციის მინისტრის №579 ბრძანებაში, საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის №16/04 ბრძანებაში, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის სექტემბრის №448 ბრძანებაში, საქართველოს მთავრობის №136 დადგენილებაში.

შპს ,,ლეგალ ქონსალთინგ ცენტრის“ საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარი წარმოადგენს 2021 წლის ნოემბრის თვეში ზემოხსენებულ საკანონმდებლო აქტებში შესული ცვლილებების ძირითად შინაარსს.