საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარის გამოქვეყნება 2021 წლის ივნისში

2021 წლის  ივნისის თვეში მნიშვნელოვანი ცვლილებები და დამატებები შევიდა საქართველოს საკანონმდებლო აქტებში, მათ შორის, უნდა აღინიშნოს, ცვლილებები საქართველოს კანონში  „სახელმწიფო ქონების შესახებ“, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებაში №33/ნ, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებაში №134, საქართველოს მთავრობის დადგენილებაში №242, საქართველოს მთავრობის დადგენილებაში №264 და საქართველოს მთავრობის დადგენილებაში №271

    შპს ,,ლეგალ ქონსალთინგ ცენტრის“ საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარი წარმოადგენს 2021 წლის  ივნისის თვეში ზემოხსენებულ საკანონმდებლო აქტებში შესული ცვლილებების ძირითად შინაარსს