საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარის გამოქვეყნება 2020 წლის სექტემბერში

2020 წლის სექტემბრის თვეში მნიშვნელოვანი ცვლილებები და დამატებები შევიდა საქართველოს საკანონმდებლო აქტებში, მათ შორის, უნდა აღინიშნოს, ცვლილებები, საქართველოს კანონში „საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი“;  საქართველოს კანონში კონკურენციის შესახებ;  საქართველოს კანონში “რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ”;  საქართველოს კანონში „საქართველოს საგადასახადო კოდექსი“; საქართველოს კანონში „ფინანსური გირავნობის, ურთიერთგაქვითვისა და დერივატივების შესახებ“; საქართველოს კანონში „მეწარმეთა შესახებ“; „საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 12 ოქტომბრის ბრძნებაში №226/04“;  ბრძანებაში №167/04 “აქტივების მმართველი კომპანიის ლიცენზირების, რეგისტრაციის, აღიარებისა და რეგულირების წესის დამტკიცების თაობაზე” და საქართველოს მთავრობის დადგენილებაში №605 „კონტროლის ელექტრონული სისტემის დანერგვისა და ფუნქციონირების მიზნით, თამაშობის ორგანიზატორის/ნებართვის მაძიებლის, თამაშების მიმწოდებლის/ნებართვის მაძიებლისა და შერჩეული პირის უფლებებისა და მოვალეობების განსაზღვრის შესახებ“

    შპს ,,ლეგალ ქონსალთინგ ცენტრის“ საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარი წარმოადგენს 2020 წლის სექტემბრის თვეში ზემოხსენებულ საკანონმდებლო აქტებში შესული ცვლილებების ძირითად შინაარსს.