საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარის გამოქვეყნება 2019 წლის სექტემბერში

2019 წლის სექტემბერში მნიშვნელოვანი ცვლილებები და დამატებები შევიდა საქართველოს საკანონმდებლო აქტებში, მათ შორის, უნდა აღინიშნოს, ცვლილებები საქართველოს კანონში „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში, საქართველოს კანონში „მაუწყებლობის შესახებ“ და საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში.

შპს ,,ლეგალ ქონსალთინგ ცენტრის“ საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარი წარმოადგენს 2019 წლის სექტემბრის თვეში ზემოთხსენებულ საკანონმდებლო აქტებში შესული ცვლილებების ძირითად შინაარსს.