საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარის გამოქვეყნება 2017 წლის მაისში

2017 წლის მაისში საქართველოს საკანონმდებლო აქტებში გამოქვეყნდა რამდენიმე ცვლილება, მათ შორის, საქართველოს კანონი “ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ“.

შპს ,,ლეგალ ქონსალთინგ ცენტრის“ საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარი წარმოადგენს 2017 წლის მაისის თვეში ზემოთხსენებულ საკანონმდებლო აქტებში შესული ცვლილებების ძირითად შინაარსს.