საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარის გამოქვეყნება 2017 წლის იანვარში

2017 წლის იანვარში საქართველოს საკანონმდებლო აქტებში გამოქვეყნდა რამდენიმე ცვლილება, მათ შორის, საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება

შპს ,,ლეგალ ქონსალთინგ ცენტრის“ საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარი წარმოადგენს 2017 წლის იანვრის თვეში ზემოთხსენებულ საკანონმდებლო აქტებში შესული ცვლილებების ძირითად შინაარსს.