საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარი (2018 წლის თებერვალი)

2018 წლის თებერვლის თვეში საქართველოს რამდენიმე საკანონმდებლო აქტში განხორციელდა უამრავი მნიშვნელოვანი დამატება და ცვლილება. მათ შორის, უნდა აღინიშნოს, საქართველოს მთავრობის დადგენილება №579, საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება №37/04, საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება №34/04 და სხვა.

შპს ,,ლეგალ ქონსალთინგ ცენტრის“ საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარი წარმოადგენს 2018 წლის თებერვლის თვეში ზემოთხსენებულ საკანონმდებლო აქტებში შესული ცვლილებებისა და დამატებების შესახებ დეტალურ ინფორმაციას.