საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარი (2017 წლის ივნისი)

2017 წლის ივნისში საქართველოს საკანონმდებლო აქტებში როგორცაა მაგალითად საქართველოს კანონი „სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ“ და „დაზღვევის შესახებ“ საქართველოს კანონი შევიდა რამდენიმე ცვლილება.

შპს ,,ლეგალ ქონსალთინგ ცენტრის“ საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარი წარმოადგენს 2017 წლის ივნისის თვეში ზემოთხსენებულ საკანონმდებლო აქტებში შესული ცვლილებების ძირითად შინაარსს.