საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარი (2017 წლის ივლისი/აგვისტო)

2018 წლის იანვრის თვეში საქართველოს საკანონმდებლო აქტებში განხორციელდა მნიშვნელოვანი ცვლილებები და დამატებები, როგორებიცაა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი და საქართველოს საგადასახადო კოდექსი.

შპს ,,ლეგალ ქონსალთინგ ცენტრის“ საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარი წარმოადგენს 2017 წლის ივლისისა და აგვისტოს თვეებში ზემოთხსენებულ საკანონმდებლო აქტებში შესული ცვლილებების ძირითად შინაარსს.