საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარი (2016 წლის თებერვალი)

2016 წლის თებერვალში ცვლილებები შევიდა საქართველოს კანონში ,,მეწარმეთა შესახებ“ და სხვა საკანონმდებლო აქტებში.

შპს ,,ლეგალ ქონსალთინგ ცენტრის“ საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარი აღწერს 2016 წლის თებერვლის თვეში ზემოთხსენებულ საკანონმდებლო აქტებში შესული ცვლილებების ძირითად შინაარსს.