საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარი (2016 წლის ივნისი)

2016 წლის ივნისში საქართველოს საკანონმდებლო აქტებში შევიდა რამდენიმე ცვლილება, მათ შორის, საქართველოს საგადასახადო კოდექსში და ,,მეწარმეთა შესახებ“ კანონში.

შპს ,,ლეგალ ქონსალთინგ ცენტრის“ საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარი წარმოადგენს 2016 წლის ივნისის თვეში ზემოთხსენებულ საკანონმდებლო აქტებში შესული ცვლილებების ძირითად შინაარსს.