იურიდიული მომსახურება

 • იურიდიული მომსახურება
 • კორპორაციული ურთიერთობები
 • შრომითი სამართალი და შრომითი ურთიერთობები
 • საგადასახადო და საბაჟო კონსულტაცია
 • საბანკო საქმე და ფინანსები
 • საერთაშორისო ვაჭრობა
 • ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი და რეგულირება
 • კორპორაციული სტრუქტურირება
 • კორპორაციული რეგისტრაციები და მასთან დაკავშირებული საკითხები
 • ინტელექტუალური საკუთრება
 • საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი
 • ენერგია და ძალა
 • უძრავი ქონება და საკუთრება
 • ნორმატიული საკანონმდებლო აქტების მომზადება