საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარის გამოქვეყნება 2020 წლის მარტში

2020 წლის მარტის თვეში მნიშვნელოვანი ცვლილებები და დამატებები შევიდა საქართველოს საკანონმდებლო აქტებში, მათ შორის, უნდა აღინიშნოს, ცვლილებები საქართველოს მთავრობის დადგენილება №153-ში, საქართველოს მთავრობის №255 დადგენილება -ში, და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის №996 ბრძანებაში. გარდა ამისა 2020 წლის 2 მარტს ძალადაკარგულად გამოცხადდა „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილება.

 შპს ,,ლეგალ ქონსალთინგ ცენტრის“ საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარი წარმოადგენს 2020 წლის მარტის თვეშიზემოთხსენებულ საკანონმდებლო აქტებში შესული ცვლილებების ძირითად შინაარსს.